Phương Trình

Bài viết do tác giả biên phiên dịch viên công ty giáo dục và dịch thuật IFK biên soạn

phan biet tu vung tieng nhat unten va soujuu

Sự khác nhau giữa 「運転」và 「操縦」

「運転」không thể sử dụng cho máy bay, và thường là sử dụng 「操縦」 「運転」は飛行機には使えず、普通「操縦」です。 似ている語ではありますが、目的語として取れる語がそれぞれ違う点に注意しなければいけません。 「運転」không thể sử dụng cho máy bay, và thường là

dich hop dong tu van tieng nhat

Dịch Hợp Đồng Tư Vấn Tiếng Nhật

Mẫu dịch hợp đồng tiếng Nhật - Hợp đồng tư vấn tiếng nhật 日本語 Tiếng Việt 顧問契約書 以下「甲」という)と(以下「乙」という)とは、乙が甲のために行う顧問業務に関して、次の通り契約する。 (契約の成立) 第1条 甲は、乙に対し、乙が甲の顧問として別紙顧問業務細目記載の顧問業務を行うことを委託し、乙は、これを承諾した。 (誠実業務) 第2条 乙は、甲の顧問として、甲の最善の利益をはかるべく顧問業務を誠実に遂行するものとする。 (顧問報酬) 第3条

Công ty dịch thuật có nhiều khách hàng tín nhiệm và uy tín nhất trong ngành dịch thuật, phiên dịch đa ngôn ngữ trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành ở Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp bao gồm dịch thuật, phiên dịch, dịch thuật công chứng nhanh, hiệu đính tài liệu, dịch phim phụ đề.

Liên hệ