Học tiếng Nhật  Chuyên Ngành IT

求人ポスター

Đọc và hiểu được các quảng cáo về tìm người IT

電話で問合せる

Trao đổi với nhà tuyển dụng bằng tiếng Nhật.

職務経歴

Trao đổi kinh nghiệm và trình bày điểm mạnh công việc mình

面接

Có thể giải thích được nguyện vọng ứng tuyển. Hiểu được mong muốn của doanh nghiệp

ビザの取得

Có thể giải thích được nguyện vọng ứng tuyển. Hiểu được mong muốn của doanh nghiệp

自己紹介

Có thể giải thích được nguyện vọng ứng tuyển. Hiểu được mong muốn của doanh nghiệp

要件定義書の読解

Có thể giải thích được nguyện vọng ứng tuyển. Hiểu được mong muốn của doanh nghiệp

内容確認

Có thể giải thích được nguyện vọng ứng tuyển. Hiểu được mong muốn của doanh nghiệp

担当業務の通知

Có thể giải thích được nguyện vọng ứng tuyển. Hiểu được mong muốn của doanh nghiệp

詳細設計書を書く

Có thể giải thích được nguyện vọng ứng tuyển. Hiểu được mong muốn của doanh nghiệp

仕様変更

Có thể giải thích được nguyện vọng ứng tuyển. Hiểu được mong muốn của doanh nghiệp

単体テスト終了報告

Có thể giải thích được nguyện vọng ứng tuyển. Hiểu được mong muốn của doanh nghiệp

進捗状況の報告

Có thể giải thích được nguyện vọng ứng tuyển. Hiểu được mong muốn của doanh nghiệp

遅延報告

Có thể giải thích được nguyện vọng ứng tuyển. Hiểu được mong muốn của doanh nghiệp

担当モジュール完成報告

Có thể giải thích được nguyện vọng ứng tuyển. Hiểu được mong muốn của doanh nghiệp

結合テスト

Có thể giải thích được nguyện vọng ứng tuyển. Hiểu được mong muốn của doanh nghiệp

デバッグ終了報告とシステムテストの準備

Có thể giải thích được nguyện vọng ứng tuyển. Hiểu được mong muốn của doanh nghiệp

オペレーションデモ

Có thể giải thích được nguyện vọng ứng tuyển. Hiểu được mong muốn của doanh nghiệp

反則対象検索処理

Có thể giải thích được nguyện vọng ứng tuyển. Hiểu được mong muốn của doanh nghiệp

受注処理

Có thể giải thích được nguyện vọng ứng tuyển. Hiểu được mong muốn của doanh nghiệp

発注処理

Có thể giải thích được nguyện vọng ứng tuyển. Hiểu được mong muốn của doanh nghiệp