Dịch hợp đồng bảo mật tiếng Nhật 機密保持契約書

hop dong bao mat tieng nhat

Mẫu dịch hợp đồng tiếng Nhật - Hợp đồng bảo mật thông tin

機密保持契約

      (以下、甲という)と、                                         (以下、乙という)(以下それぞれを「当事者」又は「各当事者」といい、総称して「両当事者」という)とは、甲乙間の業務(以下「本件事業」という)に関連して相互に開示される機密情報の取扱いに関して、次の通り契約(以下「本契約」という)する。

第1条(定義)

「機密情報」とは、甲又は乙の営業上又は技術上の情報で、口頭、文書又は電子媒体等の情報の提供方法を問わず、機密として取扱うよう指定された情報であって、媒体上に「機密情報」又は「CONFIDENTIAL」等の表示が明示されているか、又は口頭での開示時に「機密情報」である旨の告知がなされ、かつ開示後速やかにその対象が特定された情報をいう。

第2条(機密情報の取扱い)

1.各当事者は、相手方の事前の文書による承認を得た場合を除き、開示された機密情報の機密を保持し、如何なる第三者にも開示及び漏洩しないものとし、また複製しないものとする。

2.各当事者は、相手方から開示された機密情報を本件以外の目的に使用してはならないものとする。

3.各当事者は、開示された機密情報をその社内において、開示目的に必要な従業員に対してのみ、かつ本契約に規定する機密保持義務を遵守させることを条件として、開示できるものとする。

4.各当事者は、開示された機密情報を、乙が甲から受託する調査委託以外の目的のためにやむをえず、当事者以外の者(以下、「二次受領者」という)に開示する必要のある場合は、相手方当事者の事前の文書による承認を得て、かつ本契約と同様の機密保持義務を課した場合に限り、開示することができるものとする。 その場合、開示当事者は当該二次受領者による機密情報の開示、漏洩及び目的外使用について、総ての責任を負うものとする。

5.各当事者は機密情報を自己の情報と物理的に隔離し、施錠された空間に保管するものとする。

 

HỢP ĐỒNG BẢO MẬT

XXX (dưới đây gọi là Bên A) và XXX (dưới đây gọi là Bên B) thống nhất ký kết hợp đồng (dưới đây gọi là Hợp đồng này) về việc xử lý thông tin bảo mật liên quan đến việc kinh doanh của Bên A và Bên B.

Điều 1. Định nghĩa

“Thông tin bí mật” là thông tin kinh doanh hoặc kỹ thuật của Bên A và Bên B, được chỉ định xử lý là bí mật bất kể phương thức cung cấp thông tin như bằng miệng, tài liệu hoặc phương tiện điện tử và trên phương tiện nào. “Thông tin bí mật” hoặc “BÍ MẬT” được hiển thị rõ ràng trên các phương tiện hoặc được thông báo rằng đó là “thông tin bí mật” tại thời điểm tiết lộ bằng miệng và thông tin được xác định thuộc đối tượng đó ngay sau khi tiết lộ.

Điều 2. Xử lý thông tin bảo mật

 1. Mỗi bên phải giữ bí mật về thông tin được thông báo công khai, không được sao chép, tiết lộ hay thông báo cho bất kì bên thứ ba nào, trừ khi nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của bên kia.
 2. Mỗi bên không được phép sử dụng thông tin bảo mật được đối phương cung cấp ngoài mục đích trong điều khoản của hợp đồng.
 3. Mỗi bên có thể tiết lộ thông tin bảo mật cho nhân viên cần thiết trong công ty và phải tuân thủ nghĩa vụ bảo mật được quy định trong hợp đồng này như một điều khoản.
 4. Khi không tránh khỏi việc tiết lộ thông tin bảo mật cho đối tượng khác (được gọi là Người nhận thứ cấp) ngoài mục đích ủy thác của Bên B thì chỉ có thể được tiết lộ khi có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên B và các nghĩa vụ bảo mật tương tự như thỏa thuận này. Khi đó, bên tiết lộ sẽ chịu mọi trách nhiệm về việc rò rỉ, sử dụng thông tin ngoài mục đích được quy định trong hợp đồng của Bên thứ ba.
 5. Mỗi bên phải tách biệt thông tin cá nhân và thông tin bảo mật, cần lưu trữ trong không gian bảo mật riêng.

Danh Sách Từ Vựng Dịch Hợp Đồng Nhật Việt

TừCách đọcNghĩa
取扱うとりあつかうXử lí
漏洩するろうえいするRò rỉ
複製するふくせいするSao chép
遵守するじゅんしゅするTuân thủ
隔離するかくりするCách li, tách biệt
施錠するせじょうするKhóa
一切….ないいっさい….ないHoàn toàn không…
該当するがいとうするTương ứng, liên quan
速やかにすみやかにNhanh chóng
抹消するまっしょうXóa bỏ
紛争ふんそうTranh chấp
管轄裁判所かんかつさいばんしょTòa án có thẩm quyền
有効期間ゆうこうきかんThời gian có hiệu lực
返還へんかんHoàn trả
更新こうしんGia hạn, đổi mới
TừCách đọcNghĩa
取扱うとりあつかうXử lí
漏洩するろうえいするRò rỉ
複製するふくせいするSao chép
遵守するじゅんしゅするTuân thủ
隔離するかくりするCách li, tách biệt

Công Ty Dịch Thuật Tiếng Nhật Uy Tín IFK

IFK chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ Dịch Thuật Hợp Đồng sang tiếng Nhật Và ngược lại.
Là một đơn vị dịch thuật tiếng Nhật uy tín tại Tp.HCM.
Ngoài ra tại IFK có các khóa học tiếng Nhật và khóa đào tạo biên phiên dịch.
Du học Nhật Bảngiới thiệu việc làm tại Nhật.

Nhấp vào một ngôi sao để đánh giá!

5 / 5. Lượt đánh giá: 317

Không có phiếu bầu cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Bài viết liên quan

Chuyên Mục

Bài viết mới

Phương Trình
Phương Trình

CEO
人を繋ぐ、未来を創る言葉の力で
Ngôn ngữ gắn kết những con người, sáng tạo tương lai

Công ty dịch thuật có nhiều khách hàng tín nhiệm và uy tín nhất trong ngành dịch thuật, phiên dịch đa ngôn ngữ trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành ở Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp bao gồm dịch thuật, phiên dịch, dịch thuật công chứng nhanh, hiệu đính tài liệu, dịch phim phụ đề.

Bạn cần tư vấn về dịch vụ IFK
2663543 scaled