Ngữ pháp N3 〜とおりに đúng như

ngu phap N3-toorini

Cấu Trúc
〜とおりに

Ý nghĩa:


 • ‌‌Dùng‌ ‌để‌ ‌biểu‌ ‌thị‌ ‌một‌ ‌sự‌ ‌việc‌ ‌xảy‌ ‌ra,‌ ‌một‌ ‌động‌ ‌tác‌ ‌nào‌ ‌đó‌ ‌được‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌theo‌ ‌đúng‌ ‌như‌ ‌lời‌ ‌nói,‌ ‌suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌nội‌ ‌dung‌ ‌đã‌ ‌được‌ ‌biểu‌ ‌thị‌ ‌trước‌ ‌đó.‌ ‌

 • Vế sau sẽ là một hành động dựa theo nội dung phía trước.

 • Thường được dịch: ‌‌Đúng‌ ‌như,‌ ‌theo‌ ‌như…‌ 

Cách sử dụng:

V‌‌る/た‌‌ ‌‌✙‌‌ ‌と‌お‌り‌(に)‌ ‌

N‌‌の‌ ‌‌✙‌‌ ‌と‌お‌り‌(に)‌ ‌

N‌ ‌+‌ ‌‌ど‌お‌り‌(に‌)‌ ‌

Ví dụ:

 • ‌‌‌‌私‌の‌言‌う‌‌と‌お‌り‌‌に‌し‌な‌さ‌い!‌ ‌ 
  ‌‌Hãy‌ ‌làm‌ ‌theo‌ ‌như‌ ‌lời‌ ‌nói‌ ‌của‌ ‌tôi ‌!

 • ‌私‌が‌見‌本‌を‌書‌き‌ま‌す‌か‌ら、‌私‌が‌書‌く‌‌、‌み‌な‌さ‌ん‌も‌ノー‌ト‌に‌書‌い‌て‌く‌だ‌さ‌い。‌ ‌
  Bởi‌ ‌vì‌ ‌là‌ ‌tôi‌ ‌sẽ‌ ‌viết‌ ‌mẫu,‌ ‌nên‌ ‌mọi‌ ‌người‌ ‌hãy‌ ‌ghi‌ ‌nó‌ ‌vào‌ ‌sổ‌ ‌tay‌ ‌theo‌ ‌đúng‌ ‌như‌ ‌tôi‌ ‌viết.‌ ‌

 • 天‌気‌予‌報‌‌、‌午‌後‌か‌ら‌雨‌が‌降‌り‌始‌め‌た。‌ ‌
  Theo‌ ‌như‌ ‌dự‌ ‌báo‌ ‌thời‌ ‌tiết,‌ ‌trời‌ ‌bắt‌ ‌đầu‌ ‌mưa‌ ‌từ‌ ‌chiều‌ ‌nay‌ 

 • 私‌の‌思っ‌た‌‌、‌田‌中‌さ‌ん‌は‌朝‌寝‌坊‌し‌て‌遅‌刻‌し‌た。‌ ‌
  Theo‌ ‌đúng‌ ‌như‌ ‌tôi‌ ‌đã‌ ‌dự‌ ‌đoán,‌ ‌anh‌ ‌Tanaka‌ ‌đã‌ ‌ngủ‌ ‌quên‌ ‌vào‌ ‌buổi‌ ‌sáng‌ ‌và‌ ‌đến‌ ‌muộn‌ ‌

 • ‌‌‌‌指‌示‌‌、‌す‌み‌や‌か‌に‌行‌動‌し‌て‌く‌だ‌さ‌い。‌ ‌
  Theo‌ ‌như‌ ‌hướng‌ ‌dẫn,‌ ‌hãy‌ ‌nhanh‌ ‌chóng‌ ‌hành‌ ‌động‌ ‌đi‌ 

 • 飛‌行‌機‌は‌予‌定‌‌、‌出‌発‌し‌た.‌ ‌
  Máy‌ ‌bay‌ ‌đã‌ ‌khởi‌ ‌hành‌ ‌theo‌ ‌đúng‌ ‌lịch‌ ‌trình‌ ‌

 • この機械は‌‌ 図 ‌‌の‌と‌お‌り‌‌に‌操‌作‌し‌て‌く‌だ‌さ‌い。‌ ‌
  ‌‌Hãy‌ ‌vận‌ ‌hành cái máy này‌ ‌theo‌ ‌như‌ ‌hình‌ ‌minh‌ ‌họa‌ 

 • ‌‌説‌明‌‌‌‌に‌折‌る‌と、‌鶴‌が‌作‌れ‌ま‌す‌よ。‌ ‌
  ‌‌Nếu‌ ‌gấp‌ ‌theo‌ ‌như‌ ‌chỉ‌ ‌dẫn,‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌tạo‌ ‌thành‌ ‌con‌ ‌hạc‌ 

 • ‌‌ 言‌わ‌れ‌た‌‌、‌早‌く‌か‌ば‌ん‌の‌中‌に‌お‌金‌を‌詰‌め‌ろ!‌ ‌
  Theo‌ ‌như‌ ‌thông‌ ‌báo,‌ ‌hãy‌ ‌nhanh‌ ‌bỏ‌ ‌tiền‌ ‌vào‌ ‌trong‌ ‌túi.‌ ‌

 • やっ‌ぱ‌り‌僕‌の‌予‌想‌‌、ベトナム‌が‌優‌勝‌し‌た‌ね!‌ ‌
  Quả‌ ‌nhiên‌ ‌đúng‌ ‌như‌ ‌tôi‌ ‌dự‌ ‌đoán,‌ ‌Việt Nam‌ ‌đã‌ ‌vô‌ ‌địch‌ ‌

 • ‌‌先‌輩‌の‌ア‌ド‌バ‌イ‌ス‌‌‌‌勉‌強‌し‌た‌ら、‌‌1‌‌発‌で‌試‌験‌に‌合‌格‌で‌き‌た。‌ ‌
  Sau‌ ‌khi‌ ‌học‌ ‌theo‌ ‌lời‌ ‌khuyên‌ ‌của‌ ‌đàn‌ ‌anh,‌ ‌tôi‌ ‌đã‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌đậu‌ ‌kỳ‌ ‌thi‌ ‌chỉ‌ ‌1‌ ‌lần‌ ‌

 • 思っ‌た‌‌‌‌の‌こ‌と‌を‌自‌由‌に‌話‌し‌て‌く‌だ‌さ‌い。‌ ‌
  ‌‌Hãy‌ ‌thoải‌ ‌mái‌ ‌nói‌ ‌theo‌ ‌những‌ ‌gì‌ ‌đã‌ ‌nghĩ‌ 

Ví dụ luyện dịch tiếng nhật - di chuyển chuột để xem tiếng Việt

 • ‌‌先‌生‌の‌言‌う‌‌‌‌勉‌強‌し‌た‌ら、‌本‌当‌に‌‌JLPT‌ ‌N1‌‌に‌合‌格‌で‌き‌ま‌し‌た。

 • ‌‌実‌際‌に‌生‌で‌見‌る‌大‌物‌女‌優‌は‌噂‌‌ど‌お‌り、‌と‌て‌も‌美‌し‌かっ‌た

 • 予‌想‌‌ど‌お‌り、‌今‌年‌の‌‌JLPT‌‌の‌テ‌ス‌ト‌は‌難‌し‌かっ‌た。

 • ‌‌‌‌私‌の‌教‌え‌‌‌‌や‌れ‌ば、‌誰‌で‌も‌美‌味‌し‌い‌パ‌ス‌タ‌が‌作‌れ‌る‌の‌よ。‌ 

Công Ty Giáo Dục Và Dịch Thuật IFK

Địa chỉ 1: Tầng 14, HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, HCM.
Địa chỉ 2: Tầng 5 – C5.17 Imperial Place, 631 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Dịch vụ dịch thuật tiếng NhậtDịch thuật công chứng uy tín tại Tp Hồ Chí Minh.
Thường xuyên mở các lớp đào tạo tiếng Nhật tại Bình Tân – Tp. Hồ Chi Minh. 
Dịch vụ tư vấn chuẩn bị hồ sơ du học Nhật Bản
Email: info@translationifk.com
Hotline: 0282.247.7755/ 035.297.7755
Website: https://translationifk.com
Facebook: Dịch Thuật Tiếng Nhật IFK

Nhấp vào một ngôi sao để đánh giá!

5 / 5. Lượt đánh giá: 201

Không có phiếu bầu cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài này.

Bài viết liên quan

Địa chỉ 1:

Tầng 14, HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, HCM

Địa Chỉ 2:

Tầng 5 - C5.17 Imperial Place, 631 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:

035.297.7755
0282.247.7755

Mail:

info@translationifk.com

YÊU CẦU TƯ VẤN

 Copyright © 2015 – 2021 Công Ty Giáo Dục – Dịch Thuật IFK – / GPĐKKD số 0315596065 do Sở KHĐT TP.HCM cấp.